Heeft u klachten, probeer het dan eerst op te lossen met Raymond zelf en anders kijkt u op de website het FAGT door op het icoontje te klikken. 

AVG

Natuurlijk hebben wij als praktijk ons ook te houden aan de AVG. Hieronder kunt u lezen hoe wij ons houden aan alle wet en regelgeving.

Als zorgverlener en cliënt heb je gezamenlijk rechten en plichten zoals vastgesteld in de wet. Lees meer door op het icoontje te klikken. 

Mocht er spraken zijn van huiselijk geweld dan zijn zorgverleners bij wet verplicht daar melding van te maken. Meer weten? Klik op het icoontje.

Raymond is lid van beroepsverenigingen. Klik op de afbeelding om naar de website
te gaan. 

Privacy Reglement

Instituut Wu Wei hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement wordt duidelijke informatie gegeven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Dit alles met als doel uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Instituut Wu Wei houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit PIA.
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciersP
ersoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Instituut Wu Wei verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve en financiële doeleinden.
-Communicatie over de opdracht, behandelovereenkomst, uitnodigingen, aanmelding voor behandelingen.
-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht en/of behandelovereenkomst.
-Opzetten van een cliëntendossier.
-Uitvoeren en monitoren van behandelingen.
-Declaraties zorgverzekeraars.
-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/ intercollegiale toetsing.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
-De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (WGBO en belastingdienst).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Instituut Wu Wei hecht de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam
-Achternaam
-(Zakelijk) Telefoonnummer
-(Zakelijk) E-mailadres
-Adresgegevens
-Geslacht
-Geboortedatum
-Relatienummer zorgverzekeraar
-BSN nummer (fysiotherapie)
-Huisarts (fysiotherapie)
-School: bij minderjarige

Bijzondere persoonsgegevens:
-Gegevens over uw gezondheidstoestand
-Gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de behandeling

Uw persoonsgegevens worden door Instituut Wu Wei alleen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (art 52 AWR).
-Het medisch dossier volgens de wettelijke bepaling maximaal 20 jaar (art.7:454 lid 3 BW)

Als er vanwege een andere reden gebruik gemaakt dient te worden van uw gegevens, dan zal u hierover eerst worden geïnformeerd en expliciet om uw toestemming worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Instituut Wu Wei geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Geheimhoudingsplicht
Als uw behandelend zorgverlener heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Er wordt gewerkt volgens de beroepscode van het RBCZ.

Minderjarigen
Instituut Wu Wei verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Instituut Wu Wei heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:
-Alle personen die namens Instituut Wu Wei van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
-Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Behandelovereenkomst
Op alle behandelingen in de praktijk zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
– De CAM-Therapeut is aangesloten bij de FAGT en RBCZ en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de RBCZ- regelgeving
– De CAM-Therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
– Alle CAM-Therapeuten zijn verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
– De CAM-Therapeut dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
– De CAM-Therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling
– De CAM-therapeut wordt vrijwillig bezocht en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaan.
– De cliënt is verplicht om, middels het intake- en anamneseformulier, eerlijke en relevante informatie aan de CAM-Therapeut te verstrekken.
– De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
– De cliënt is verplicht een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
– De client dient bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met de CAM-Therapeut in gesprek te gaan. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir en eventueel later tot Zorggeschil conform de wkkgz.
– Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.
– Indien de cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan deze eenzijdig beëindigen worden door cliënt, door dit aan te geven aan de CAM-Therapeut.
– De CAM-Therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
– Betaling van de behandelingen in onderling overleg geschied waarbij na factuur betaald kan worden.
– De cliënt ontvangt de factuur elke maand van de CAM-Therapeut.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. De therapeut: Raymond Niemeyer, Instituut W Wei
2. De cliënt; de wederpartij van praktijk Instituut Wu Wei
3. Coaching, therapie, incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, dan wel andere incidentele diensten die door de natuurgeneeskundige/fysiotherapeut in opdracht van de cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de natuurgeneeskundige/fysiotherapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de natuurgeneeskundige/fysiotherapeut en de cliënt komt tot stand door acceptatie van de prijsafspraak die in de afspraakbevestiging vermeld staat, of een mondelinge bevestiging van een individueel consult door de patiënt/cliënt.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de natuurgeneeskundig therapeut/fysiotherapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding.
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
– Een consult dat wordt geannuleerd binnen 24 uur / dan wel binnen één werkdag voor de afspraak wordt volledig in rekening gebracht.
– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de natuurgeneeskundige/fysiotherapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen.
– De natuurgeneeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens trachten 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
1. De coach/natuurgeneeskundige/fysiotherapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover natuurgeneeskundige daartoe verplicht is of de natuurgeneeskundige toestemming heeft verkregen van de cliënt.
2. De natuurgeneeskundige/fysiotherapeut zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. De natuurgeneeskundige/fysiotherapeut zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wettelijke regels op de privacy.
4. De natuurgeneeskundige/fysiotherapeut zal op basis vaan schriftelijk verzoek de rapportages vernietigen op basis van de dan geldende wettelijke richtlijnen.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst op de website www.wuwei.info en/of worden vermeld in de afspraakbevestiging en hangen ook in de wachtkamer ter inzage.

Artikel 8. Facturering en betaling
– Dienstverlening voor cliënten zal door de natuurgeneeskundige/fysiotherapeut volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
– Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen die onderling zijn afgesproken.
– Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de natuurgeneeskundige te betalen.
– Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.

De natuurgeneeskundige/fysiotherapeut is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De natuurgeneeskundige/fysiotherapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de natuurgeneeskundige/fysiotherapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De coach/natuurgeneeskundige/fysiotherapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de natuurgeneeskundige/fysiotherapeut. De natuurgeneeskundige/fysiotherapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de natuurgeneeskundige/fysiotherapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de natuurgeneeskundige/fysiotherapeut voor schade voortvloeiend uit de door haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de natuurgeneeskundige/fysiotherapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de natuurgeneeskundige/fysiotherapeut aansprakelijk wil stellen.
7. De natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De natuurgeneeskundige zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening van de coach/natuurgeneeskundige/fysiotherapeut is Nederlands recht van toepassing.
2. De natuurgeneeskundige/fysiotherapeut is aangesloten bij een klachtencommissie. Indien u een klacht wilt indienen zal de natuurgeneeskundige/fysiotherapeut u ondersteunen bij het indienen van een klacht. Op de website van het FAGT en de KNGF kunt zien welke instanties dat zijn.
3. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de coach/ natuurgeneeskundige/fysiotherapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.
4. De natuurgeneeskundige/fysiotherapeut dient zich te houden aan de volgende regels:
– WGBO: hierin is geregeld wat de rechten en plichten zijn van de zorgverlener en cliënt.
– Wkkgz: hierin worden klachten en/of geschillen op de juiste wijze afgehandeld.
– VIM: registratie van incidenten
– Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Bij het signaleren dienen we te melden5. . AVG: Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
5. verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven onder deze algemene voorwaarden.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 
6. Op de website en sociale media zal geen informatie worden geplaatst mits u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Verder zal de natuurgeneeskundige/fysiotherapeut, binnen de mogelijkheden, ervoor zorgen dat de veiligheid en de niet traceerbaarheid zo optimaal mogelijk geborgd wordt.